تجزیه و تحلیل داده‌ها

هدف از اجرای پیمایش‌های اجتماعی ارائۀ توصیفی کمی از جمعیت مورد مطالعه است. این توصیف مجموعه‌ای از تحلیل‌های تک‌متغیره، دومتغیره و چندمتغیره را شامل می‌شود. در پیمایش‌های مبتنی بر پرسشنامۀ ساخت‌یافته داده‌ها ابتدا توسط پرسشنامه گردآوری شده و سپس توسط پژوهشگران کدگذاری می‌شوند. این کدگذاری‌ها می‌توانند پیشینی و یا پسینی باشند. یعنی ممکن است کدهای اختصاص یافته به هر پاسخ از قبل مشخص باشند یا پس از اتمام گردآوری داده‌ها تصمیم گرفته شود که به هر پاسخ چه کدی اختصاص داده شود. این کدها سپس وارد نرم‌افزارهای تحلیل داده‌های آماری می‌گردند و تحلیل می‌شوند.

تحلیل‌های آماری مربوطه به دو دسته تقسیم می‌شوند: آمار توصیفی و آمار استنباطی. در آمار توصیفی تحلیل‌های یک، دو و چندمتغیرۀ مربوط به داده‌های نمونۀ موردمطالعه ارائه می‌گردد و در آمار استنباطی تعمیم‌پذیری این توصیف‌ها به جمعیت مبنای نمونه‌گیری بررسی می‌شود. آمار استنباطی تنها در صورتی کاربرد دارد که نمونه با استفاده از یکی از روش‌های نمونه‌گیری احتمالی انتخاب شده باشد.

تحلیل‌های تک‌متغیره فراوانی متغیرها و شاخص‌های مرتبط با این فراوانی‌ها مانند میانگین، مد، نما و نمودارهای مرتبط را شامل می‌شوند. تحلیل‌های دو و چند متغیره نیز وجود رابطه (پیوستگی و همبستگی) میان متغیرهای پژوهش و ضرایب مرتبط را محاسبه می‌کنند. تحلیل‌های چندمتغیره همچنین برای بررسی رابطۀ علی میان متغیرها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در افکارسنجی تنها نظرات پاسخ‌گویان پیرامون یک موضوع مورد سنجش قرار می‌گیرد. لذا در تحلیل داده‌های آن تنها تحلیل‌های تک‌متغیره به‌کار می‌روند. استفاده از تحلیل‌های دومتغیره نیز به‌شکل محدود و برای مقایسۀ پاسخ‌ها میان پاسخ‌گویان در این موارد امکان‌پذیر می‌باشد. امکان استفاده از آمار استتنباطی برای تعمیم یافته‌های این تحلیل‌ها وجود دارد.

نرم‌افزارهای آماری متفاوتی برای تحلیل داده‌های کمی وجود دارند که SPSS، LISREL، Stata، R و SAS از شناخته‌شده‌ترین آن‌ها هستند.

 

مؤسسۀ افکارسنجی جهان با استفاده از کارشناسان مجرب خود اقدام به طراحی و اجرای پیمایش‌های اجتماعی و افکارسنجی بر پایۀ اصول علمی می‌نماید. این مرکز آمادۀ خدمات رسانی به سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و کسب‌وکارها در این زمینه می‌باشد. خدمات مؤسسۀ افکارسنجی جهان برای پیمایش‌هایی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قابل‌ارائه می‌باشند. برای ثبت سفارش به این لینک مراجعه نمایید.